Polityka prywatności

przez admin

Cer-Medic dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób korzystających ze świadczeń medycznych, w zakresie prowadzonej przez nas działalności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cer-Medic Sp. z o.o. Zakład opieki medycznej.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Cer-Medic Sp. z o.o. Zakład opieki medycznej, 63-700 Krotoszyn, ul. Przemysłowa 21
Tel. 62 588 02 03; adres e-mail cermedic@cer-medic.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Przetwarzamy dane osobowe naszych pacjentów w celu realizacji wizyty lekarskiej.
2. Przetwarzamy dane osobowe pacjentów w celu realizacji naszych usprawiedliwionych interesów. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach realizacji wizyty, zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia
3. W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia przetwarzamy te dane osobowe na podstawie wyraźnej Państwa zgody.
4. Jeżeli opłacasz wizytę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej wpłaty.
5. Jeżeli wyraziłeś zgodę na informowanie przez nas w celu przedstawienia nowej inicjatywy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
6.Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz pracownie diagnostyczne.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja dotycząca umówienia i zarejestrowania na świadczenie medyczne.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE ?
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
d) osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.
Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres archiwizowania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych inicjatywach.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji świadczenia medycznego. Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
Używamy technologii, takich jak pliki cookie.
Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę. (więcej o cookies – poniżej).

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub telefon komórkowy.

Wykorzystanie plików cookie:
1. Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.dkms.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.
4. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końcowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej  mogą przestać być dostępne.
5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)